Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Μέγας Βασίλειος: Προς αυτούς που λέγουν ότι είναι αρκετόν να βαπτισθή κανείς μόνον είς το όνομα του Κυρίου


«Και ας μή παραξενεύει κανένα το γεγονός ότι ο απόστολος Παύλος, όταν αναφέρεται εις το Βάπτισμα, παραλείπει πολλάκις το όνομα του Πατρός και του αγίου Πνεύματος, και ας μή νομισή ότι η επίκλισις των ονομάτων είναι άνευ σημασίας. «ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» , και πάλιν · « ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; ». Διότι η ονομασία του Χριστού είναι ομολογία όλης της Τριάδος, επειδή δηλώνει και τον Θεόν πού έχρισε, και τον Υιόν που εχρίσθη, και το Χρίσμα το άγιον Πνεύμα, όπως έχομεν μάθει από τον Πέτρον εις τα πράξεις · «Ιησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι ῾Αγίῳ». Και εις τον Ησαϊαν επίσης · «ΠΝΕΥΜΑ Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με». Και ο ψαλμωδός επίσης λέγει · «διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου».

Φαίνεται μάλιστα ότι ο απόστολος κάπου μνηνονεύει επί του Βαπτίσματος μόνον το άγιον Πνεύμα. Διότι λέγει· «καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν». Με αυτό δε συμφωνεί και το· «ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ», και το· «αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί». Παρά ταυτά δεν ημπορεί κανείς να ονομάση  τέλειον Βάπτισμα αυτό κατά το οποίον έγινεν επίκλισις μόνον του Πνεύματος. Διότι πρέπει πάντοτε να μένη απαράβατος η παράδοσις που εδόθη με την ζωοποιόν χάριν. Διότι αυτός που ελύτρωσεν την ζωήν από την φθοράν μας έδωσεν δύναμιν ανανεώσεως, η οποία έχει ανεξήγητον την αιτίαν και παραμένει μυστηριώδης, προσφέρει όμως εις τας ψυχάς μεγάλην σωτηρίαν.


Ώστε το να προσθέση ή να αφαιρέση κανείς κάτι ισοδυναμεί σαφώς με έκπτωσιν από την αιώνιαν ζωήν. Άν λοιπόν κατά το βάπτισμα ο χωρισμός του Πνεύματος από τον Πατέρα και τον Υιόν είναι επικίνδυνος μέν δια τον επιτελούντα το Βάπτισμα, ανωφελής δε δι'αυτόν που Βαπτίζεται, πώς είναι ασφαλές δι'ημάς να ξεχωρίζομεν το Πνεύμα από τον Πατέρα και τον Υιόν; Η πίστις δέ και το Βάπτισμα είναι δύο τρόποι της σωτηρίας που φύονται μαζί και είναι αδιαίρετοι. Διότι η μεν πίστις ολοκληρούται με το Βάπτισμα, το δε Βάπτισμα θεμελιώνεται με την πίστιν, και με την επίκλισιν των ιδίων ονομάτων ολοκληρώνονται και τα δύο. Διότι όπως πιστεύομεν εις τον Πατέρα και τον Υιόν και το άγιον Πνεύμα, έτσι και Βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος».

Μ.Βασιλείου έρ​γα, ΕΠΕ 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

they will never take our freedom

Loading...