Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Η κατάργηση της Δικαιοσύνης

Τα βασίλεια, εις τα οποία δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ομοιάζουν με ένωση ένωσιν κακοποιών.«Συμφώνως πρός  τα ανωτέρω, εάν καταργηθεί η δικαιοσύνη, τι άλλο θα είναι τα βασίλεια, εάν όχι μια σπείρα κακοποιών; Διότι και οι ληστοσυμμορίαι είναι και αυταί συνεταιρισμός ανθρώπων, διοικούμενος από έναν αρχηγόν · συναιτερισμός συγκροτούμενος δια κοινωνικού συμβολαίου, και η λεία διαμοιράζεται κατά τους κανόνας, που καθορίζονται εις το κοινωνικόν τούτον συμβόλαιον. Όταν δε δια της συμμετοχής απελπισμένων ανθρώπων ο συνεταιρισμός αυξάνεται, εις τρόπον ώστε να κυριεύη ολοκλήρους περιοχάς, να εγκαθιδρύη εκεί την έδρα του, να καταλαμβάνη πόλεις, να καθυποτάσση λαούς, πολύ φυσικά αποδίδει εις τον εαυτόν του το όνομα του βασιλείου, αυτός δε ο τίτλος του απονέμεται προφανώς, όχι διότι έχει ελαττωθή η πλεονεξία του, αλλά επειδή εις αυτήν προσετέθη και η ατιμωρησία.

Πράγματι ένας πειρατής αιχμαλωτισθείς και φυλακισθείς, απήντησεν εις τον ένδοξον εκείνον Μέγαν Αλέξανδρον με ένα επιχείρημα κάπως δικαιολογημένον. Δηλαδή όταν ο Μέγας Αλέξανδρος τον ηρώτησε: «Για πες μου ποιον σκοπόν είχες, όταν ελεηλατούσες την θάλασσαν», ο πειρατής του απήντησε: «Τον ίδιο σκοπό, που έχεις εσύ, όταν λεηλατής τη στεργιά. Επειδή όμως εγώ το κάνω μ'ένα μικρό πλεούμενο, ενώ εσύ το κάνεις με ένα ολόκληρο στόλο, εμένα με λένε πειρατή ενώ εσένα σε ονομάζουνε αυτοκράτορα».

«Η Πολιτεία του Θεού»
Ιερός Αυγουστίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου